Ustawa o odnawialnych źródłach energii

USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) biomasa – ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego
z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa
i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu
i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów
z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami
o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;”,
b) uchyla się pkt 3a,
c) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) biomasa pochodzenia rolniczego – biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości
z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty;”,
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) biopłyny – ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania
w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów
o ochronie środowiska;”,
e) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) biowęgiel – wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone
w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających
biodegradacji i pochodzących z:
a) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich
produkty,
b) części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów
z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
w rozumieniu przepisów o odpadach
– przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320–700°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym
niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji
obcych;”,
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawę z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

f) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dedykowana instalacja spalania biomasy – instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie
biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji
tej może być stosowane paliwo pomocnicze;”,
g) pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada
obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także
surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego;”,
h) pkt 11a otrzymuje brzmienie:
„11a) hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii – wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane
techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej
energii elektrycznej, oraz:
a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka
układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż
3504 MWh/MW/rok,
d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze
sobą
– przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii służącym do
magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest traktowana
jako energia z odnawialnego źródła energii;”,
i) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane techniczne i handlowe, w których energia
jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii, lub”,
j) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:
„18) mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej
niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż
500 kW;
19) mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana
elektryczna jest nie większa niż 50 kW;”,
k) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) modernizacja – proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii;”,
l) pkt 33a otrzymuje brzmienie:
„33a) spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii
elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania
energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej
i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej;”,

Czytaj całość